O nás

Hlavním úkolem základních uměleckých škol je vychovávat budoucí amatérské hudebníky, ale i připravovat talentované žáky k dalšímu studiu na středních školách uměleckého směru.
Vyučování v ZUŠ se řídí školním vzdělávacím programem (ŠVP) a příslušnými zákony, vyhláškami a nařízeními vlády. Minimální vzdělání učitele ZUŠ je absolutorium konzervatoře. Studium je určeno dětem dle vyhlášky č.71/2005 o základním uměleckém vzdělávání.


Poskytujeme vzdělání v oboru hudebním, výtvarném a tanečním.

Nástroje, které v hudebním oboru vyučujeme:
housle
akordeon
klarinet, saxofon
zobcová flétna, příčná flétna
trubka, lesní roh, pozoun, tuba a další žesťové nástroje
klavír, keyboard
bicí nástroje
kytara
Po domluvě je možno hudební nástroj zapůjčit.

Ke studiu se můžete přihlásit do konce září (ve výjimečných případech v pololetí školního roku)
v kanceláři školy, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické přihlášky ZDE.
Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo při Vaší osobní návštěvě.

Na základě konkurzního řízení byl jmenován ředitelem školy s účinností od 1.8. 2018
BcA. Jan Jiráček, DiS.


Historie školy

Ve školním roce 1949/1950 byla v Adamově založena pobočka s názvem „Městský hudební ústav Blansko“.
Výuka probíhala v dřevěné budově na Ptačině, která zde zůstala po stavbařích nového sídliště.
Vyučoval se zde pouze hudební obor – klavír a housle.
Název školy se několikrát změnil v roce 1951 na „Hudební škola v Blansku“, v roce 1955 na „Základní hudební školu v Blansku“ a až v roce 1961 na „Lidovou školu umění v Blansku“, která zde působila do roku 1985.
Od 1.září 1985 byla zřízena v Adamově samostatná „Lidová škola umění“. Stalo se tak po více jak třicetiletém působení pobočky blanenské LŠU v našem městě. Díky péči školského odboru ONV Blansko, Měst NV Adamov, který přidělil odpovídající prostory v budově na ulici Rudé armády, vynikajícímu vedení, příkladné spolupráci blanenské LŠU a v neposlední řadě také práci učitelů, mohlo být 5. září 1985 provedeno slavnostní otevření Lidové školy umění v Adamově.
Vedením nově otevřené LŠU byla pověřena p.uč. Oldřiška Pilátová, učitelka tanečního oboru.
Hned příští školní rok 1986/87 je po konkursním řízení jmenován do funkce ředitele školy Jaroslav Zouhar.
Příchodem p.uč. Mgr.Věry Kovářové ( 1988 ) se zakládá Výtvarný obor a o rok později zakládá p. uč. Mgr. Jiří Jurka Literárně dramatický obor.
V roce 1991 je jmenován po konkurzním řízení do funkce ředitele školy Josef Švarc. Tento rok získává škola právní subjektivitu.
Od roku 1993 přechází ZUŠ z rozpočtové organizace na příspěvkovou.
Vzhledem ke špatnému spojení do Adamova a ve snaze umožnit dětem z okolních obcí studium na ZUŠ, jsme ve spolupráci se starosty těchto obcí založili několik míst poskytovaného vzdělávání – Křtiny, Kanice, Babice, Březina. Od 1. 9. 2005 je zřízeno místo poskytovaného vzdělávání i v obci Šebrov.