O nás

Hlavním úkolem základních uměleckých škol je vychovávat budoucí amatérské hudebníky, ale i připravovat talentované žáky k dalšímu studiu na středních školách uměleckého směru.
Vyučování v ZUŠ se řídí školním vzdělávacím programem (ŠVP) a příslušnými zákony, vyhláškami a nařízeními vlády. Minimální vzdělání učitele ZUŠ je absolutorium konzervatoře. Studium je určeno dětem dle vyhlášky č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání.


Poskytujeme vzdělání v oboru hudebním, výtvarném a tanečním.

Nástroje, které v hudebním oboru vyučujeme:
housle
akordeon
klarinet, saxofon
zobcová flétna, příčná flétna
trubka, lesní roh, pozoun, tuba a další žesťové nástroje
klavír, keyboard
bicí nástroje
kytara
Po domluvě je možno hudební nástroj zapůjčit.

Ke studiu se můžete přihlásit vždy do konce září (ve výjimečných případech v pololetí školního roku) v kanceláři školy, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické přihlášky.
Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo při Vaší osobní návštěvě.

 


Historie školy

Ve školním roce 1949/1950 byla v Adamově založena pobočka s názvem „Městský hudební ústav Blansko“. Výuka probíhala v dřevěné budově na Ptačině, která zde zůstala po stavbařích nového sídliště a vyučoval se zde pouze hudební obor – klavír a housle.
Název školy se několikrát změnil. V roce 1951 na Hudební školu v Blansku, v roce 1955 na Základní hudební školu v Blansku a až v roce 1961 na Lidovou školu umění v Blansku, která zde působila do roku 1985.
Od 1. září 1985 byla zřízena v Adamově samostatná Lidová škola umění. Stalo se tak po více jak třicetiletém působení pobočky blanenské LŠU v našem městě. Díky péči školského odboru ONV Blansko, Měst NV Adamov, který přidělil odpovídající prostory v budově na ulici Rudé armády, vynikajícímu vedení, příkladné spolupráci blanenské LŠU a v neposlední řadě také práci učitelů, mohlo být 5. září 1985 provedeno slavnostní otevření Lidové školy umění v Adamově.
Vedením nově otevřené LŠU byla pověřena paní Oldřiška Pilátová, učitelka tanečního oboru.
Hned příští školní rok 1986/87 je po konkurzním řízení jmenován do funkce ředitele školy pan Jaroslav Zouhar.
Příchodem pí. uč. Věry Kovářové (1988) se zakládá výtvarný obor a o rok později zakládá p. uč. Jiří Jurka literárně dramatický obor.
V roce 1991 byl jmenován po konkurzním řízení do funkce ředitele školy pan Josef Švarc a tento rok získává škola právní subjektivitu.
Od roku 1993 přechází ZUŠ z rozpočtové organizace na příspěvkovou.
Ve snaze umožnit dětem z okolních obcí studium na ZUŠ bylo založeno několik míst poskytovaného vzdělávání, a to ve spolupráci se starosty těchto obcí – Křtiny, Kanice, Babice, Březina. Od 1. 9. 2005 je zřízeno místo poskytovaného vzdělávání i v obci Šebrov. V roce 2018 se na základě výsledků konkurzního řízení stává ředitelem ZUŠ pan BcA. Jan Jiráček, DiS.
Od srpna 2022 je ředitelem pan Bc. Josef Švarc.