Přihláška ZUŠ Adamov

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno žáka:
Datum narození / Rodné číslo:
Místo narození / Státní občanství:
Základní škola / Třída:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Žák / žákyně po skončení vzdělávání odchází:

Přihláškou rodiče potvrzují, že byli seznámení s následujícími podmínkami: a) Úplatu za poskytované vzdělávání lze provést složenkou či bankovním příkazem na účet číslo 1360983359/0800 – Česká spořitelna a.s. Blansko vždy ve dvou splátkách, první nejpozději do 15. 9. aktuálního školního roku, druhá do 31.1.následujícího roku. b) Odhlášení žáka ze studia během školního roku, je možné jen v ojedinělých případech se svolením ředitele školy a po uhrazení částky, kdy žák daný obor navštěvoval, a to písemnou formou. c)Vzdělávání v základní umělecké škole se řídí zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č.71/2005 Sb ., o základním uměleckém vzdělávání a školním vzdělávacím programem. Se školním vzdělávacím programem a vnitřním řádem školy ZUŠ se seznamte přímo v budově ZUŠ Adamov.