Obory

Hudební obor

Adamovská ZUŠ patří v současné době mezi školy poskytující základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech, podílí se na rozvoji talentovaných dětí a připravuje je pro další studium. Naši absolventi nacházejí uplatnění na středních uměleckých školách, středních pedagogických školách i pedagogických fakultách.
Snahou celého kolektivu je rozvíjet u dětí talent, nadání, estetické a hudební vnímání, smysl pro krásu a tím vést mládež k aktivnímu využívání volného času.
Úzce spolupracujeme s Mateřskými školami v Adamově a okolí. Žáci ZUŠ se svými učiteli představí dětem hudební nástroje a jejich možnosti. V mateřských či základních školách pořádáme tzv. výchovné koncerty, kde zábavnou formou dětem přiblížíme svět hudby a umění.
Na domácí půdě žáci obohacují svými koncerty, recitály či jinými vystoupeními kulturně společenské dění města Adamova. Za příklad uvádíme spolupráci s Městským kulturním střediskem při výstavách, vernisážích či kulturních akcích věnovaných občanům města. Tyto akce jsou pořádány také na všech místech poskytovaného vzdělávání.
Za velice důležitou považujeme informovanost o těchto akcích. Ta se nám daří díky provázanosti s výtvarným oborem a městským televizním info kanálem.
Naši žáci již delší dobu dosahují významných úspěchů nejen v rámci města Adamova, ale i mimo něj. Mnozí z nich se účastní soutěží pořádaných MŠMT (Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy), hudebních festivalů, vernisáží i rozhlasových natáčení. Za zmínku stojí i úspěchy žáků. Velkých úspěchů dosáhlo akordeonové oddělení. Konkrétně akordeonové duo Dana a Marta Nedvědovy. Obě vystupovaly i sólově. Získaly dvě 1. místa a jedno 2. místo v celostátních kolech akordeonových soutěží, jedno místo 2. a dvě místa 3. na tradičních festivalech „Populár Hořovice“, kde obstály v opravdu náročné konkurenci. Spolupracovaly na natáčení CD z těchto soutěží.
Většina pedagogů aktivně hraje v orchestru Městského divadla Brno, Státní filharmonii Brno či jiných hudebních seskupeních nebo pořádá sólové recitály.


Taneční obor

Pro holky a kluky, kteří rádi tancují.
V tanečním oboru se žáci i žákyně učí správnému držení těla, základním pohybovým prvkům, ale i složitějším vazbám, prostorové orientaci, a to jak jednotlivě, tak ve skupině a rozvíjet své hudební cítění. Ve vyšších ročnících se učí základy lidového tance, moderního tance a klasické taneční techniky. Je to skvělá příležitost, jak trávit volný čas, seznámit se s novými kamarády díky kolektivnímu vyučování a naučit se něco nového. Odměnou pro žáky jsou vystoupení nejen v rámci ZUŠ, ale i při různých příležitostech, soutěžích nebo ukázkou naší práce na vystoupeních jiné ZUŠ, kde nejen rodičům, ale všem známým a kamarádům ukážou vše, co se naučili a zúročí své vynaložené úsilí.

PTV (přípravná taneční výchova) od 5 let věku
l. stupeň – 1. až 7. ročník – od 7 let
ll. stupeň – 1. až 4. ročník od 14 let

Taneční obor učíme jak v Adamově tak na místech poskytovaného vzdělávání ve Křtinách, Kanicích a Březině.

Výuka je zaměřena na:
Klasický tanec
Moderní tanec
Lidový tanec
Pro nejmenší děti hudebně pohybové hry za doprovodu klavíru.
Přípravu žáků na taneční konzervatoře a školy uměleckého typu.

Historie TO
Každoročně bylo přijato 100 – 130 žáků od těch nejmenších až po dospělé. Nutným předpokladem dobré práce bylo vytvoření a vybavení tanečního sálu.
V období 1971 – 2002 absolvovalo 205 žáků I. stupeň a 34 žáků II. stupeň.
Taneční obor se po celou dobu aktivně podílel na mimoškolní činnosti. Paní učitelka Oldřiška Pilátová choreograficky ztvárnila přes 350 tanců, které byly prezentovány před veřejností v 1500 provedeních při 47 tanečních koncertech a 526 vystoupeních různého zaměření. Mimo velkého množství akcí pro adamovskou veřejnost, můžeme připomenout akce jako 34 krát předtančení na plesech, účast na mírových slavnostech Brno, Rájec-Jestřebí, 11 krát krajské soutěže tanečních oborů ZUŠ, 5 krát účast na národních přehlídkách TO – Sedlčany – Svitavy – Kladno, 3 krát natáčení ČST – Komárno – Bratislava – Brno, 3 krát show Franty Kocourka Brno – Milevsko, spolupráce s divadelníky z Blanska, otvírání studánek v přírodě, účast na národopisných slavnostech, prezentace TO v časopisech pro zahraničí a jiné zajímavé akce.
Samostatnou velkou kapitolu tvoří prezentace tanců pro zahraniční turisty převážně z Rakouska a Německa, ale také z Belgie a Anglie. Vystoupení byla na zámcích Rájec – Jestřebí, Boskovice, Slavkov, v hotelích v Brně, Hradci Králové, Lednici, Jaroměřicích n/R., Třešti, Ostrovačicích, v jeskyních Moravského krasu, v hypermarketech IKEA a Shopping park. Odměnou pro děti byl dvakrát zájezd do Rakouska s adventním programem pro penziony důchodců ve Vídni.
Dá se říci, že toto množství vystoupení shlédlo několik desítek tisíc diváků.
Ve výčtu úspěchů tanečního oboru nemohou chybět čtyři žákyně, které byly přijaty na taneční konzervatoř. Tři žákyně se věnují výuce tancování.

 


Výtvarný obor

na naší škole vznikl 1. 9. 1988. Tento obor pomohla založit a rozvinout pí. uč. Mgr. Věra Kovářová. Pedagogická práce ve výtvarném oboru je ovlivněna těmito myšlenkami.

1. Výtvarný obor tu není proto, aby se z každého žáka stal velký umělec. Chce žáky naučit lépe se dívat na vše kolem a seznámit ho se základy „výtvarného myšlení“ a se základy „výtvarné řeči“ a pomoci nich pak vyjádřit své vlastní pocity a představy. Žák, který je takto vybaven, se zároveň učí rozumět soudobým obrazům a objektům, komunikovat s nimi a tak jimi obohatit svůj život.

2. Náš výtvarný obor poskytuje žákům příležitost k zajímavým rukodělným činnostem. Při nich má každý žák šanci být úspěšný, a to i děti, které postrádají akademicky chápané výtvarné nadání. Činnost, která se daří, zároveň i těší.

3. Pomocí různých her s výtvarnými prostředky objevují žáci působivost vznikajících nahodilostí, vytváří kompozice se zajímavým rytmem tvarů, barev a ploch. Ani soudobí umělci se nestydí za přelétavost, za potěšení z nahodilostí. Tvorba je jejich hra, i když nezřídka hluboce prožívaná.

4. Výtvarnou činnost se vyučující snaží koncipovat tak, aby znovu a znovu vyvolala vlnu dětského zájmu. To znamená, že hledá soulad mezi daným úkolem a potřebami dítěte. Přemýšlí, jak obohatit výtvarný projev dětí změnou technologie a pracovního postupu.

5. Význam výchovy uměním vyučující vidí také v tom, že pomáhá žákům objevit a rozvinout talent. Učí je hledat cesty k sebevyjádření. Učí je také prožívat pocit radosti z dobře vykonaného díla. Právě tento pocit radosti z tvoření je jedním ze základních pocitů, které dávají lidskému životu smysl.

Žáci výtvarného oboru se svými pracemi zúčastnili mnoha soutěží a výstav.

1989 – Bienále fantazie – celostátní soutěž Martin – oceněni 2 žáci
Švýcarsko – výstava v Bernu – “ Namaluji tě babičko“
1989 – 90 – Přehlídka výtvarných oborů – celostátní – některé výtvarné práce jsou publikovány
v matodice výtvarné výchovy
1990 – 91 – Alšova země – celostátní soutěž – oceněn 1 žák
1991 – 92 – Alšova země – celostátní soutěž – oceněni 2 žáci
1992 – 93 – Příroda očima dětí – okresní soutěž – oceněno 10 žáků
Podpora zdraví – celostátní soutěž – oceněno 7 žáků
KOH -I -NOOR – celostátní soutěž – oceněni 3 žáci
Každý rok řada ocenění v okresní soutěží.
1993 – 94 – „Děti, mládí mír a umění“- oceněno 15 žáků
Evropa ve škole – celostátní soutěž – oceněno 5 žáků
Kalendáře pro Královopolskou strojírnu
Projekt Ptáci – zvláštní cena
1994 – 95 – oblastní přehlídka výtvarných oborů – oceněna celá metodická řada „Kůra stromu“
a projekt „Hudba jinak“ – pořízena videokazeta
návštěva v Základní integrované škole pro nevidomé a slabozraké – předání „hmatových hraček“
vyrobených našimi žáky
1997 – 98 – „Oheń tance“ – celostátní soutěž – oceněno 11 žáků
Cena Itálie 1998 vyhlášeno MŠMT a Velvislanectvím Itálie – oceněni 3 žáci
1998 – 99 – Přehlídka výtvarných oborů – cena poroty za textilní kolekci na téma „Kontrasty“
Národní kolo – soutěž Evropa ve škole – oceněn 1 žák
2000 – 01 – účast na celostátní akci „Putování po rukou“
2001 – 02 – Putovní výstava Gotika očima dětí
ZŠ Kanice, Kostel ve Křtinách, Kulturní dům v Koryčanech, Kaple sv.Barbory na Buchlově
– do nemocnice v Brně Bohunicích jsme zaslali 17 ks závěsných reliéfů zvířat na výzdobu oddělení dětské onkologie
– 6 obrazů pro zubní oddělení v Brně Bystrci
– obrazy našich žáků zdobí chodby na Ambulanci dětské onkologie i na Klinice dětské onkologie ve FN Motole v Praze